Gradient-enhanced Raviart-Thomas tetrahedron for finite-strain problems